به سامانه پارسیان خوش آمدید.

سامانه پژوهش پارسیانسازمان ارتباطات زیرساخت

نام و نام حانوادگی: آقای علی حسینی

شماره تماس: 09123231212

تلفن ثابت: 02532323232

آدرس: قم – استانداری قم

ایمیل: info@qom.ir